BRZOZÓW24.PL: Konsultacje społeczne – propozycje obszarów rewitalizacji


BRZOZÓW / PODKARPACIE. Burmistrz Brzozowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszarów rewitalizacji w gminie Brzozów.

dzz

Celem spotkania jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz:

  • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
  • przedstawienie wyników diagnozy  w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
  • określenie stanów kryzysowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
  • przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

Program warsztatów – zagadnienia:

  • kluczowe wnioski płynące z diagnozy,
  • wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • możliwości dofinansowania projektów rewitalizacyjnych,
  • prezentacja formularza zgłoszenia projektu przewidzianego do realizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1.     spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzozów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się dnia 25 października 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1,

2.     zbierania uwag ustnych  – uwagi można składać w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,

3.     zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r. Wypełniony formularz można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres   bhp@brzozow.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1, 36-200 Brzozów lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, na parterze

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny dostępne są od dnia 3 października 2016 roku TUTAJ w zakładce REWITALIZACJA.

UM Brzozów


Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.