REKLAMA

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Ważne sprawy dla mieszkańców (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. W dniu  30 maja br., na XI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Daniela Boronia – Przewodniczącego Rady. Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu porządku XI sesji zwyczajnej Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa.

W dalszej części obrad Rada Miejska w Brzozowie podjęła  jednogłośnie uchwałę dotyczącą wprowadzenia wzoru wniosku  o wypłatę dodatku energetycznego którą przedstawił Bogdan Błaż – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Kolejna podjęta również jednogłośnie uchwała będąca uprzednio przedmiotem analizy i prac stałych Komisji Rady przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  dotyczyła  wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

sesja1-1

Następną  uchwałę  ujętą w pkt. 6 c porządku obrad dotyczącą  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne  gminy Brzozów przyjętą również przez Wysoką Radę jednogłośnie  zaprezentował Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Uchwała dotyczyła  zakupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej  w ciągu drogi Grabownica – Kijowiec – Górki celem wykonania planowanej przebudowy  drogi.  Z pytaniami dotyczącymi m.in.: zakresu, harmonogramu i terminu realizacji zadania polegającego na  przebudowie w/w drogi zwrócili się radni Aleksandra Haudek oraz Krzysztof Bednarczyk. Odpowiedzi na nie udzielił Marcin Chudzikiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.

sesja5-1

Kolejnym projektem uchwały przedstawionym również przez naczelnika Piotra Zgłobickiego był projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górki o łącznej powierzchni 700 m2 stanowiącej własność gminy Brzozów w drodze przetargu na wniosek osoby fizycznej.  Uchwałę podjęto również jednogłośnie.

Naczelnik Piotr Zgłobicki przybliżył  również  kolejny projekt uchwały dotyczącej  wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów na rzecz Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brzozowianka”. Uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę  również  jednogłośnie.

Kolejne trzy projekty uchwał przedstawiła Katarzyna Majdosz – Skarbnik Gminy Brzozów. Pierwsza dotyczyła zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 w kwestii remontu ul. Piastowej.

Późniejsza  mająca na celu zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020 oraz 2021 dotyczyła  rewitalizacji  obszaru miejskiego w Brzozowie w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   zakwalifikowanej na podstawie  uchwały  Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 36/907/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., do 80 % dofinansowania zadania.

sesja3-1

Źródło finansowania programu rewitalizacji stanowi wspomniane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz  wpływy z podatku od nieruchomości  od osób fizycznych i prawnych. Z pytaniami do  dwóch wskazanych uchwał zwrócili się radni: Andrzej Łach, Józef  Miksiewicz, kolejno:  Aleksandra Haudek, Adam Pomykała oraz Urszula Tesznar.

Katarzyna Majdosz – Skarbnik Gminy Brzozów przedstawiła również projekt uchwały Rady Miejskiej wprowadzający zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów.

W dalszej części porządku obrad znalazła się kwestia podjęcia uchwał w przedmiocie rozpatrzenia protestów wyborczych dotyczących  przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Turze Pole, które odbyły się dnia 28 kwietnia br., oraz  wyborów Rady Sołeckiej w miejscowości Grabownica Starzeńska z dnia 24 kwietnia br., które przedstawił Paweł Froń  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poddającej analizie  zgłoszone protesty. W przedmiotowej sprawie głos ponadto zabrali Robert Federczak –  sołtys sołectwa Turze  Pole oraz Dominik Arendarczyk – sołtys sołectwa Grabownica Starzeńska. Obie uchwały po szeregu pytaniach ze strony poszczególnych radnych oraz wyjaśnieniach Krzysztofa Nieckarza – radcy prawnego UM Brzozów podjęte zostały zwykłą większością głosów.

sesja2-1

W wolnych wnioskach, po których Daniel Boroń – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Brzozowie dokonał zamknięcia obrad  Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli poruszyli szereg spraw bieżących istotnych z punktu widzenia mieszkańca gminy Brzozów w odniesieniu do  których odpowiedzi udzielali m.in.:  Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa, Tomasz Bocheński –  Pełnomocnik Burmistrza Brzozowa ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, Zbigniew Irzyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego: Agnieszka Wilk, Beata Szlama, Marcin Chudzikiewicz oraz  Piotr Zgłobicki.

RavF

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów

31-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: