REKLAMA

BRZOZÓW. Harcerska przebudowana! Nowa droga, chodniki, parking (VIDEO)

|

BRZOZÓW. Harcerska przebudowana! Nowa droga, chodniki, parking (VIDEO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Dobiegła końca inwestycja polegająca na przebudowie ul. Harcerskiej w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej. Do głównych prac należało wykonanie jezdni dwukierunkowej, utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych, budowa chodników wraz z barieroporęczami, umocnienie skarpy wzdłuż drogi, a także rewitalizacja obszaru przyległego do ul. Harcerskiej poprzez utwardzenie placu wraz z modernizacją studni oraz wykonanie elementów małej architektury takich jak: stoliki, ławeczki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery stoły do szachów. Zadanie pochłonęło 2,3 mln złotych, a dofinansowanie pochodziło z RPO województwa podkarpackiego. Szczegóły w materiale VIDEO.

2

TAK na ul. Harcerskiej było kiedyś:

BRZOZÓW: Na przebudowę tej ulicy mieszkańcy czekają od lat! Udało się! (VIDEO)

„Przebudowa drogi gminnej nr 115505R (ul Harcerska)
w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej”.

Głównym celem inwestycji była poprawa warunków komunikacyjnych i odwodnienia oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej, która jest ważnym ogniwem sieci komunikacyjnej miasta.

Ciąg drogowy jest dość intensywnie wykorzystywany przez ruch pieszych, zwłaszcza młodzież do szkoły podstawowej a także samochody osobowe.

Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej jak również wielorodzinnej.

W ramach zadania z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m; utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej o szerokości 0,5 m; budowę chodników wraz z barieroporęczami, umocnienie skarpy wzdłuż drogi. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania przewidziano również rewitalizację obszaru przyległego do ul. Harcerskiej poprzez utwardzenie placu wraz z modernizacją studni oraz wykonaniem elementów małej architektury takich jak: stoliki ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do szachów itp.

Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

•    usunięcie części drzew i zakrzaczenia,
•    wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi,
•    przebudowa części przelotowej istniejącego kanału odwodnienia, wymiana i uzupełnienie wpustów ulicznych;
•    Wykonaniu chodników dla pieszych o łącznej dł. ok. 173 mb
•    Wykonanie placu utwardzonego  wraz z wyposażeniem elementów małej architektury takich jak
o    Stojaki na rowery
o    Ławki parkowe
o    Kosze betonowe
o    Stoliki do gry w szachy wraz ze stołkami  .
o    Stoliki terenowe
•    Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową  na dł. ok. 435 m i szer. jezdni od 3,5-6,0 m
•    Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ( oznakowania pionowego oraz poziomego a także barier ochronnych)
•    Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi na ul. Staszica o dł. ok. 75 m
•    Montażu oświetlenia ulicznego,
•    Częściowe umocnienie skarp elementami betonowymi ażurowymi na podsypce,
•    Uzupełnienie poboczy,
•    Oczyszczenie i uporządkowanie terenu.
•    Poszerzenie zjazdu z ul. Tysiąclecia na ul. Harcerską ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
•    Poszerzenie zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Staszica ze względu na bezpieczeństwo ruchu
drogowego i pieszego.
•    Wzmocniono podbudowę pod nawierzchnię asfaltowa na ul. Staszica.

Termin realizacji zadania:  od 22.04.2021 r. do 14.01.2022 r.

Ogółem wartość wynagrodzenia wynosi  2 300 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów zadania stanowi udział własny budżetu Gminy Brzozów.

Opracował: Adam Florek, materiały nadesłane

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

BRZOZÓW będzie miał nową komendę straży pożarnej! (VIDEO)

21-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: