REKLAMA

Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo – preferowane kierunki: budowlano- architektoniczny, budownictwo infrastruktury miejskiej, budowa dróg, instalacje sanitarne lub elektryczne lub pokrewne,
6) minimum 3 letni staż pracy w tym co najmniej I rok pracy na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i/lub do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2) umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej,
3) znajomość przepisów ustaw; prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
4) umiejętność pracy w zespole, łatwość komunikowania,
5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6) biegła obsługa komputera (pakiety biurowe MS Office, programy kosztorysowe, program CAD),
7) prawo jazdy kategorii B.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji i remontów, w tym weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów powykonawczych oraz analiz techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych,
2) sporządzanie i kompletowanie dokwnentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
3) bieżące monitorowanie przebiegu robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
4) udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału wykonawców,
5) udział w komisjach przetargowych, redagowanie projektów umów i leceń z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy,
6) udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych inwestycji oraz w przekazywaniu wykonanych robót lub inwestycji użytkownikowi,
7) uczestnictwo w przygotowaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.
8) opracowywanie zleceń na dokumentację projektowo – kosztorysową na inwestycje,
9) rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy półpracy z zia em Finansowo – Budżetowym.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
2) miejsce pracy – rząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1,
3) praca o charakterze biurowym oraz częściowo w terenie,
4) praca przy komputerze przekraczająca okresowo 4 godz. dziennie,
5) brak czynników ucią liwych i szkodliwych dla zdrowia.

W miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie osiągnął 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV,
2) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej: brzozow.bip.gov.pl
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) kopie dokumentów potwierdzających ewentualne posiadanie prawnicze, o których mowa w pkt. 2.
9) oświadczenie o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru, przez Urząd Miejski w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, podpisane własnoręc nie przez kandydata.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ” – w pok. Nr 114 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów – w terminie do dnia 20.08.2021 r. w godzinach pracy urzędu.

7. Informacje dodatkowe:

1) Oferty, które wpłyną do rzędu po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
2) Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu.
3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.
4) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (brzozow.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

pexels-sora-shimazaki-5668765

źródło: UG Brzozów

02-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: