REKLAMA

Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, w wymiarze 1/1 etatu.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo – preferowane kierunki: budowlano- architektoniczny, budownictwo infrastruktury miejskiej, budowa dróg, instalacje sanitarne lub elektryczne lub pokrewne,
6) minimum 3 letni staż pracy w tym co najmniej I rok pracy na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i/lub do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2) umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej,
3) znajomość przepisów ustaw; prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
4) umiejętność pracy w zespole, łatwość komunikowania,
5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6) biegła obsługa komputera (pakiety biurowe MS Office, programy kosztorysowe, program CAD),
7) prawo jazdy kategorii B.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji i remontów, w tym weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów powykonawczych oraz analiz techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych,
2) sporządzanie i kompletowanie dokwnentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
3) bieżące monitorowanie przebiegu robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
4) udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału wykonawców,
5) udział w komisjach przetargowych, redagowanie projektów umów i leceń z wykonawcami na roboty budowlane, usługi i dostawy,
6) udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych inwestycji oraz w przekazywaniu wykonanych robót lub inwestycji użytkownikowi,
7) uczestnictwo w przygotowaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.
8) opracowywanie zleceń na dokumentację projektowo – kosztorysową na inwestycje,
9) rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy półpracy z zia em Finansowo – Budżetowym.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
2) miejsce pracy – rząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1,
3) praca o charakterze biurowym oraz częściowo w terenie,
4) praca przy komputerze przekraczająca okresowo 4 godz. dziennie,
5) brak czynników ucią liwych i szkodliwych dla zdrowia.

W miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie osiągnął 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV,
2) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej: brzozow.bip.gov.pl
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) kopie dokumentów potwierdzających ewentualne posiadanie prawnicze, o których mowa w pkt. 2.
9) oświadczenie o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru, przez Urząd Miejski w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, podpisane własnoręc nie przez kandydata.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ” – w pok. Nr 114 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów – w terminie do dnia 20.08.2021 r. w godzinach pracy urzędu.

7. Informacje dodatkowe:

1) Oferty, które wpłyną do rzędu po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
2) Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w postępowaniu.
3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.
4) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (brzozow.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

pexels-sora-shimazaki-5668765

źródło: UG Brzozów

02-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)