Guidelines

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO na portalu brzozow24.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi forum dyskusyjnego przeznaczonej i udostępnianej dla Użytkowników w serwisie internetowym brzozow24.pl/forum.; niniejszy dokument określa również prawa i obowiązki Użytkowników serwisu jak również zakres odpowiedzialności Administratora Portalu.

 

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z Forum należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Usługi Forum Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

 

§ 3

Z określonej niniejszym Regulaminem usługi mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie lub osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Usługi Forum wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica bądź opiekuna prawnego).

 

DEFINICJE

 

§ 4

Wszelkie wyrazy opisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin – to niniejszy regulamin;

 2. Administrator – to podmiot zarządzający, administrujący i prowadzący Serwis oraz udostępniający Forum, którym jest Spółka OBSŁUGA MEDIALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Grzegorza 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie pod numerem KRS: 433465, NIP: 6871956897, REGON: 180887377;

 3. Serwis – to aplikacja internetowa, administrowana przez Administratora, udostępniona w sieci Internet pod adresem www: „brzozozw24.pl/forum” zawierająca narzędzia umożliwiające świadczenie Usługi Forum;

 4. Usługa Forum – usługa elektroniczna będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Administratora, polegająca na udostępnieniu Użytkownikom miejsca na serwerze oraz dostarczeniu oprogramowania umożliwiającego Użytkownikom poznawanie, zamieszczanie i wymianę opinii, komentarzy oraz informacji z innymi użytkownikami na dowolne, nie zabronione niniejszym Regulaminem tematy;

 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna będącą osobą pełnoletnią i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Forum po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się na Forum w przeznaczonej do tego platformie;

 6. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik mający możliwość przeglądania i zamieszczania Wpisów oraz tworzenia galerii zdjęć;

 7. Zweryfikowany Użytkownik - Użytkownik zarejestrowany z imienia i nazwiska, z potwierdzoną tożsamością, mający możliwość przeglądania i zamieszczania Wpisów, tworzenia galerii zdjęć oraz posiadający dostęp do wybranych działów tematycznych z możliwością inicjowania w ich ramach własnych wątków dyskusyjnych;

 8. Gość – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, mająca możliwość przeglądania Wpisów;

 9. Wpis – każda pojedyncza jednostka treści wyrażona i publikowana przez Użytkownika w ramach Usługi;

 10. Nick - podpis Użytkownika pod Wpisem.

 

WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

§ 5

 1. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Korzystanie z Usługi Forum jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

 3. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

 

§ 6

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Wpisów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

 2. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu – nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Użytkownika z Serwisu.

 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

 

§ 7

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z Forum w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.),

  2. nieupubliczniania cudzych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Forum oraz korzystanie z niego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,

  5. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Wpisów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności:

  1. wulgarnych (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);

  2. obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych za powszechnie za obraźliwe (art. 202 Kodeksu karnego);

  3. naruszających dobra osobiste innych osób (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 i art. 212 oraz 216 Kodeksu karnego);

  4. nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc (art. 119 Kodeksu karnego);

  5. nakłaniających do używanie alkoholu i narkotyków (art. 2 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);

  6. nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady tzw. netykiety.

 3. Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.

 4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) .

 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

  1. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

 7. Wpisy wysyłane wielokrotnie publikowane są tylko raz.

 8. Wszelkie uwagi dotyczące Serwisu, Administratora, itd. nie będą publikowane. Uwagi, sugestie i innego typu zgłoszenia dotyczące Serwisu, Administratora, itd. prosimy kierować bezpośrednio na adres e-mail biuro@p24.pl.

 

§ 8

Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego Konta. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

 

§ 9

 1. W przypadku, w którym Wpis umieszczony przez Użytkownika narusza prawo lub postanowienia Regulaminu, Administrator jest uprawniony do jego usunięcia bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 2. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Wpisów Użytkowników, nawet jeśli nie wystąpił żaden z przypadków opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 

§ 10

 1. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 2. Administrator zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.

 3. O zmianie zasad Użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.

 4. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

§ 11

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wpisów umieszczonych na Forum przez Użytkowników.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

 

§ 12

 1. Administrator ma prawo w sposób dowolny zagospodarować treściowo obszary przeznaczone do komercyjnego wykorzystania na stronie Forum, w szczególności poprzez dołączanie reklam.

 2. Wszelkie działania wymienione w ust. 1, będą podejmowane bez ingerencji w treść Wpisów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

 

§ 13

Administrator może – na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

 

§ 14

Administrator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści Wpisów dokonywanych przez Użytkowników poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Administratora, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę.

 

§ 15

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszego Regulaminu, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony wyłączają równocześnie deliktową odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Regulaminu.

 2. W przypadku wystąpienia wobec Administratora przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem dotyczącym w sposób pośredni lub bezpośredni treści Postu wprowadzonego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem Administratora niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

 

§ 16

Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Administratora, tj. OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o.,  ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Administrator poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że dotyczy ona dysfunkcji lub usterki wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisów lub bezpośrednio przez Administratora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Administratora.

 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.