REKLAMA

BRZOZÓW: Komisja na temat sytuacji wywołanej pandemią (ZDJĘCIA)

Zwołana przez Przewodniczącego Andrzeja Łacha Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej obradowała w dniu 19 maja br.

AKTUALIZACJA.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od materiału filmowego zaprezentowanego przez przewodniczącego, w którym pan Marek Darecki – prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Południowo – Wschodniej Polski przedstawił autorską, globalną analizę gospodarki w czasie pandemii koronawirusa oraz działania Doliny Lotniczej, w tym trudnym i dotykającym wiele branż czasie pandemii COVID-19.

Jak podkreślił, w najbliższym czasie wiele firm wymagać będzie wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych, by spełnić nowe wymagania i wyzwania na runku pracy. Autor materiału nie miał ponadto optymistycznych spostrzeżeń co do najbliższej przyszłości gospodarki na świecie, która jak zaznaczył będzie gospodarką niepewną, kruchą i niestabilną, w której pogłębią się nierówności w wielu obszarach, w tym dysproporcja między wieloma krajami.

Posiedzenie Komisji miało jednak w szczególności na celu analizę aktualnej sytuacji gminy Brzozów w obliczu pandemii COVID-19, w tym brzozowskiego runku pracy obszernie przedstawionej przez Józefa Kołodzieja – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie. Zasygnalizował odnotowany wzrost zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego o 438 osoby, w tym około 20% z prawem do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Jak podkreślił, nie jest to jednak skala, która mówiłaby o załamaniu gospodarki naszej ziemi brzozowskiej opartej w dużej mierze o podmioty jednoosobowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz zaledwie kilka średnich podmiotów gospodarczych.

Na dzień 15 maja br., na terenie gminy Brzozów zarejestrowanych jest łącznie 1741 osoby bezrobotne, tj. o 157 osób więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. Stopa bezrobocia na terenie powiatu brzozowskiego według danych na marzec br., plasuje się na poziomie 15,2 %.

Dyrektor Józef Kołodziej przybliżył realizację przez PUP w Brzozowie czterech głównych działań w ramach tarczy antykryzysowej – rządowego wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców, na których realizację powiat brzozowski otrzymał kwotę 20 mln. złotych.

Zadania inwestycyjne gminy Brzozów przewidziane do realizacji w roku 2020, omówił następnie posiłkując się prezentacją multimedialną Marcin Chudzikiewicz – naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych. Odniósł się do kwestii budowy sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych w miejscowości Turze Pole oraz Zmiennica dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś, przebudowy dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, programu wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i rewitalizacji obszaru miejskiego Brzozowa. Naczelnik Marcin Chudzikiewicz nawiązał także do inwestycji planowanych do realizacji w roku 2020 w ramach Funduszu Sołeckiego oraz wniosków o dofinansowanie złożonych przez gminę Brzozów będących aktualnie w trakcie oceny dotyczących: budowy ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy, poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez rozwój infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej w Gminie Brzozów, przebudowy drogi gminnej Nr 115535R w miejscowości Humniska – Osiedle Widły, wniosku o fundusze w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Brzozów, których szacowana wartość robót ogółem wyniesie 1.134.839,76 zł.

Członkowie Komisji zapoznali się także z przedstawioną przez Radnego Krzysztofa Bednarczyka w imieniu wykonawcy tj. brzozowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. zwięzłą informacją dotyczącą zaawansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 115521R (ul. Piastowa) km 0+000,000 – 0+715,51 w Brzozowie” której termin realizacji zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przedłużony został do dnia 31 lipca br.

Szczegółowej analizie poddano również kwestię wpływu epidemii koronawirusa na stan finansów gminy Brzozów sygnalizowanego przez Burmistrza Szymona Stapińskiego podczas XXIII sesji nadzwyczajnej w dniu 29 kwietnia br., który omówiła skarbnik Anna Konieczna zwracając uwagę w głównej mierze na znaczny spadek dochodów gminy w wyniku m.in.: obniżenia wpływów podatkowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, umorzenia podatków oraz odroczenia terminów płatności oraz braku wpływów z aktualnie zamkniętej w wyniku epidemii Krytej Pływalnii „Posejdon” w Brzozowie.

Kończąca posiedzenie Komisji dyskusja w ramach spraw bieżących w znacznej mierze dotyczyła petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Górki, Turze Pole i Zmiennica w przedmiocie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej do stawek obowiązujących w pozostałych miejscowościach wchodzących w skład gminy Brzozów, co do której radni podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej zdecydowali o głębszej analizie problemu oraz zaopatrzenia gminy w wodę z miejscowości Trepcza do której odniosła się Aleksandra Haudek – radna Rady Miejskiej w Brzozowie.

Jak zapowiedział Andrzej Łach – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej kolejne posiedzenie Komisji chciałby po części poświęcić analizie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzozów.

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów


22-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)