REKLAMA

Stypendium szkolne. Kto może się ubiegać?

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Od 1 stycznia 2022 r. uległa zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium szkolnego dla dzieci.

people-g017b737aa_1280

Dochód ten wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i określa to § 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

Zgodnie z art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), zmiana kryterium stanowi podstawę do wyliczenia kryterium dochodowego, na podstawie którego od 1 stycznia 2022 r. uczeń będzie mógł ubiegać się o stypendium szkolne.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony po terminie (czyli po 15 września)  podlega rozpatrzeniu.

W związku z powyższym wniosek mogą złożyć mieszkańcy Gminy Brzozów, u których dochód od stycznia 2022 roku uległ zmianie i nie przekracza 600 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Gminie Brzozów, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Dotyczy to szczególnie rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Jakie dokumenty są wymagane

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Brzozów (wniosek dostępny poniżej),
 • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 306 10 69, pokój 11 (parter).

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów.

school-class-gc144b1e2d_1280

Postać stypendium szkolnego:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie
     
 • pomoc rzeczowa jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki
     
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania: koszty zakwaterowania w internacie bursie lub stancji, koszty dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Tryb odwoławczy

Upoważnienie-rodzica_1

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych strona może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Brzozowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wniosek-o-Stypendium_2

Oświadczenia-ogólne_2

Oświadczenie-dot.-pracy-za-granicą_1

Oświadczenie-dot.-sytuacji-szczególnej-rodziny_1

Oświadczenie-o-dochodzie-z-działalnośći-gospodarczej_1

Zaświadczenie-z-zakładu-pracy_1

Upoważnienie-rodzica-w-zwiazku-z-ukończeniem-18r.-życia_1

Informacja-o-koncie-bankowym_1

źródło: Gmina Brzozów

24-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: