REKLAMA

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej (VIDEO, FOTO)

|

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej (VIDEO, FOTO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Po otwarciu sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, stwierdzeniu prawomocności obrad w których uczestniczyło dwudziestu jeden radnych, wysłuchaniu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które zaprezentował Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów   oraz  sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi ośmioma projektami uchwał.

Pierwszy zaprezentowany przez  Kazimierza Pilawskiego – Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie dotyczył  uchwalenia  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata 2020-2024. Określono w nim  w szczególności  wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy, potrzeby oraz plany remontów i modernizacji obiektów, planowaną sprzedaż lokali,  politykę czynszową oraz   sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami. Zasób gminy Brzozów tworzy  łącznie  sto osiemnaście lokali  mieszkalnych  o łącznej powierzchni 5.185,51 m2 .

Zdj.-3-14-768x512

Dwa kolejne projekty uchwał  zaprezentował  Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Pierwszy  związany był z  przeznaczeniem  do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości znajdującej się  w Brzozowie na ul. Chopina, stanowiącej własność Gminy Brzozów, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 2185 o powierzchni 4962 m2 . Drugi natomiast  dotyczył  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  znajdującej się w Brzozowie na ul. Zdrojowej o pow. 682 m2 na mienie komunalne Gminy Brzozów.   Jak podkreślił Naczelnik Piotr Zgłobicki  zakup działki  pozwoli na skomunikowanie działki gminnej z drogą powiatową mającą status drogi publicznej. Projekt uchwały przyjęto przy szesnastu głosach za, trzech przeciw oraz dwóch wstrzymujących.

Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie przedstawiony przez Alicję Tomoń – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych  projekt  uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym. W porównaniu do dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej  z dnia 15 stycznia br., zmianie uległ wyłącznie zapis  § 2 ust. 4  określający szczegółowe zasady przyjęcia do placówek oświatowych  w momencie uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji  pierwszeństwo w przyjęciu przysługiwać będzie kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Zdj.-22-2

Wysoka Rada podjęła zaprezentowane przez Kazimierza Tympalskiego –  Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji następujące projekty uchwał. Przy osiemnastu głosach za,  dwóch przeciw oraz jednym wstrzymującym  podjęto uchwałę w sprawie  pozostawienia bez rozpatrzenia   z przyczyn braków formalnych petycji wniesionej w dniu 20 grudnia  2019 r.,  przez  Stowarzyszenie Kupców  w sprawie obniżenia stawek opłaty targowej na terenie targowiska  przy ul. Kościuszki 18  oraz przy siedemnastu głosach za, trzech przeciw oraz jednym wstrzymującym uchwałę  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, która uznana została za bezzasadną.

Poszerzono także skład osobowy  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W pracę Komisji włączy się  Radna Urszula Tesznar, której kandydaturę zgłoszoną przez Radną Mariolę Pilszak Wysoka Rada zaakceptowała jednogłośnie.

Wprowadzono ponadto zwykłą większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym zmiany  w tegorocznym  budżecie Gminy Brzozów, które przybliżyła Skarbnik Katarzyna Majdosz.

W wolnych wnioskach  skupiono się na sprawach  systemu gospodarki odpadami, zwłaszcza temacie dystrybucji worków na odpady  od miesiąca marca  br., gospodarki ściekowej gminy Brzozów  – w szczególności oczyszczalni ścieków „Brzozów – Borkówka”, osuwiska na ul. 3 Maja,  utwardzenia parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie, budowy sal  gimnastycznych w Zmiennicy oraz Turzym Polu,  zaopatrzenia gminy w wodę i  poziomu wód gruntowych, ponadto: chodników, oświetlenia, dzikich wysypisk śmieci, przeglądu i remontu dróg gminnych, w tym planowanych napraw cząstkowych.

RavF
źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów
video: youtube.com / UM Brzozów


28-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)
sesja-zwyczajna-rady-miejskiej-video-foto-6956