REKLAMA

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej (VIDEO, FOTO)

|

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej (VIDEO, FOTO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Po otwarciu sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, stwierdzeniu prawomocności obrad w których uczestniczyło dwudziestu jeden radnych, wysłuchaniu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które zaprezentował Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów   oraz  sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi ośmioma projektami uchwał.

Pierwszy zaprezentowany przez  Kazimierza Pilawskiego – Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie dotyczył  uchwalenia  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata 2020-2024. Określono w nim  w szczególności  wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy, potrzeby oraz plany remontów i modernizacji obiektów, planowaną sprzedaż lokali,  politykę czynszową oraz   sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami. Zasób gminy Brzozów tworzy  łącznie  sto osiemnaście lokali  mieszkalnych  o łącznej powierzchni 5.185,51 m2 .

Zdj.-3-14-768x512

Dwa kolejne projekty uchwał  zaprezentował  Piotr Zgłobicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Pierwszy  związany był z  przeznaczeniem  do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości znajdującej się  w Brzozowie na ul. Chopina, stanowiącej własność Gminy Brzozów, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 2185 o powierzchni 4962 m2 . Drugi natomiast  dotyczył  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  znajdującej się w Brzozowie na ul. Zdrojowej o pow. 682 m2 na mienie komunalne Gminy Brzozów.   Jak podkreślił Naczelnik Piotr Zgłobicki  zakup działki  pozwoli na skomunikowanie działki gminnej z drogą powiatową mającą status drogi publicznej. Projekt uchwały przyjęto przy szesnastu głosach za, trzech przeciw oraz dwóch wstrzymujących.

Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie przedstawiony przez Alicję Tomoń – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych  projekt  uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym. W porównaniu do dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej  z dnia 15 stycznia br., zmianie uległ wyłącznie zapis  § 2 ust. 4  określający szczegółowe zasady przyjęcia do placówek oświatowych  w momencie uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji  pierwszeństwo w przyjęciu przysługiwać będzie kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Zdj.-22-2

Wysoka Rada podjęła zaprezentowane przez Kazimierza Tympalskiego –  Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji następujące projekty uchwał. Przy osiemnastu głosach za,  dwóch przeciw oraz jednym wstrzymującym  podjęto uchwałę w sprawie  pozostawienia bez rozpatrzenia   z przyczyn braków formalnych petycji wniesionej w dniu 20 grudnia  2019 r.,  przez  Stowarzyszenie Kupców  w sprawie obniżenia stawek opłaty targowej na terenie targowiska  przy ul. Kościuszki 18  oraz przy siedemnastu głosach za, trzech przeciw oraz jednym wstrzymującym uchwałę  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, która uznana została za bezzasadną.

Poszerzono także skład osobowy  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W pracę Komisji włączy się  Radna Urszula Tesznar, której kandydaturę zgłoszoną przez Radną Mariolę Pilszak Wysoka Rada zaakceptowała jednogłośnie.

Wprowadzono ponadto zwykłą większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym zmiany  w tegorocznym  budżecie Gminy Brzozów, które przybliżyła Skarbnik Katarzyna Majdosz.

W wolnych wnioskach  skupiono się na sprawach  systemu gospodarki odpadami, zwłaszcza temacie dystrybucji worków na odpady  od miesiąca marca  br., gospodarki ściekowej gminy Brzozów  – w szczególności oczyszczalni ścieków „Brzozów – Borkówka”, osuwiska na ul. 3 Maja,  utwardzenia parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie, budowy sal  gimnastycznych w Zmiennicy oraz Turzym Polu,  zaopatrzenia gminy w wodę i  poziomu wód gruntowych, ponadto: chodników, oświetlenia, dzikich wysypisk śmieci, przeglądu i remontu dróg gminnych, w tym planowanych napraw cząstkowych.

RavF
źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów
video: youtube.com / UM Brzozów


28-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: