REKLAMA

Relacja z XVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. W dniu  30 września  br., na XVI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady. Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu jej porządku Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński.

Informacje  dotyczące:  przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów,  kształtowania się  wieloletniej prognozy finansowej,   przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ za I półrocze br., omawiane szczegółowo na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej zostały ujęte  w punkcie szóstym  XVI sesji zwyczajnej.

sesja6

W dalszej części obrad Rada Miejska w Brzozowie podjęła  jednogłośnie trzy projekty uchwał przedstawione przez Alicję Tomoń – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych. Pierwszy  dotyczący przystąpienia gminy Brzozów  do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego  z siedzibą  w Krośnie, którego misją jest  w szczególności: wspieranie idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych  więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów oraz wymiana doświadczeń i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach. Kolejne dwa projekty dotyczyły zmiany uchwały z dnia 30 sierpnia 2018 r.,  w sprawie  ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacenia nagród ze specjalnego funduszu nagród  oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozów,  w której realizację gmina Brzozów  zabezpieczając wkład własny w wysokości 10 % włączyła się począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Kolejnych siedem uchwał, w tym sześć przyjętych jednogłośnie  przez Wysoką Radę zaprezentował  Mariusz Owoc podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Wspomniane uchwały dotyczyły  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów (działki: 2260/1 i 4155), nieodpłatnego nabycia nieruchomości, sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Brzozów oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Brzozów i  utworzenia i przyjęcia Regulaminu Targowiska Gminnego w Brzozowie.

sesja22

Skarbnik gminy Brzozów Katarzyna Majdosz przedstawiła ujętą w pkt. 7 k porządku obrad uchwałę dotyczącą  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego odnoszącą się  do budowy chodnika w miejscowości Przysietnica oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie gminy Brzozów (pkt. 7 l porządku obrad).

Po przedstawieniu Regulaminu głosowania  w wyborach ławników do sądów powszechnych  przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej procedującej w trzyosobowym składzie (Przewodniczący – Krzysztof Bednarczyk, członkowie: Urszula Tesznar i Piotr Jatczyszyn)  poznaliśmy  nowych ławników wybranych  do Sądu Rejonowego w Brzozowie i Sądu Okręgowego w Krośnie. W wyniku uzyskania  dziewięciu głosów za przy dziesięciu  przeciw jedyny kandydat zgłoszony  na ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy  nie został wybrany.

Ławnikami na kadencje 2020-2023 do Sadu Rejonowego w Brzozowie zostali: Urszula Dąbrowska – Huber, Ewa Mazur oraz Wiatrak Anna, natomiast do Sądu Okręgowego w Krośnie Maria Bieda, Józef ByczyńskiMałgorzata Chmiel, Adam Kaczmarski oraz  obecna  na sesji Marta Płońska  – członek organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

Uchwała o wyborze ławników wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

W dalszej części sesji  Radni rozpatrzyli ponadto dwie uznane zwykłą większością głosów za bezzasadne skargi na  działalność Burmistrza Brzozowa oraz powołali  Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Brzozowie w składzie: Krzysztof Łobaza, Maria Leń, Alicja Tomoń, Urszula Tesznar, Andrzej Łach, Kazimierz Tympalski oraz Grzegorz Pietryka.

sesja15

Burmistrz Szymon Stapiński przedstawił  kolejną podjętą jednogłośnie uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Sanoka w zakresie hurtowej dostawy wody.  Jak podkreślił Zbigniew Irzyk – Prezes PGK Sp. z o. o. w Brzozowie według tej koncepcji woda ma być dostarczana  dla gminy Brzozów  z ujęcia w miejscowości Trepcza według stawek obowiązujących w mieście Sanoku. Dodał, że ujęcia wody „Brzozów – Jakla Wielka”   byłyby w tym przypadku  wykorzystywane wyłącznie w stopniu minimalnym zapewniającym  podtrzymanie źródła. Jest to decyzja strategiczna i priorytetowa,  biorąc pod uwagę  obniżający się corocznie poziom wód gruntowych oraz jak stwierdził Burmistrz Szymon Stapiński kluczowa  dla rozwoju gminy Brzozów.

Radni jednogłośnie przyjęli zaprezentowaną przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej  uchwałę w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2018 r.,  w sprawie wybory Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nowym Przewodniczącym Komisji  został Radny Kazimierz Tympalski. Dotychczas tę funkcję pełniła Radna Dorota Kamińska.

W wolnych wnioskach, po których Dorota Kamińska – Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Brzozowie dokonała zamknięcia obrad  Radni, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli poruszyli  w szczególności sprawy kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, gabinetu stomatologicznego w miejscowości Grabownica Starzeńska, osuwiska  na ul. 3 Maja w Brzozowie, postępu prac związanych z projektem scalania gruntów, remontu ul. Piastowej w Brzozowie i dróg  gminnych, oświetlenia ulicznego oraz systemu gospodarki odpadami w zakresie udostępniania worków służących do zbierania odpadów komunalnych.

RavF / serwis internetowy Gminy Brzozów


02-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)