REKLAMA

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza nabór do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (teren gminy Brzozów).

Ogólny zakres wykonywanych czynności: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1597 i 1598 ze zm.)

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn zm.) – zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niezbędne wymagania:

Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty, pielęgniarki,asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

doctor-1228627_1280

Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obywatelstwo polskie.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 • Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 • Zrównoważenie emocjonalne.
 • Odporność na trudne sytuacje i stres.
 • Prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu.

  Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporządzeniu (§ 3 ust. 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru podpisane własnoręcznie przez kandydata – wzór w załączniku nr 1.

Sposób składania dokumentów: w terminie do: 26 luty 2020 r.

Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, pok. nr 6

Korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:13 43 410 54

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania – Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-nabór

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów

12-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)