REKLAMA

Gospodarka odpadami kluczową kwestią podczas nadzwyczajnej sesji (ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Gospodarka odpadami komunalnymi była tematem czterech uchwał analizowanych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pochylili się między innymi nad ustaleniem nowej stawki za odbiór śmieci od mieszkańców gminy oraz ich zagospodarowanie.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad  oraz  przedstawienie porządku  obrad  przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą  Rady Miejskiej w Brzozowie zapoczątkowało obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia br., w której uczestniczyli Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa, Katarzyna Majdosz– Skarbnik Gminy, Maria Leń – Sekretarz Gminy, radca prawny Krzysztof Nieckarz oraz Anna Czech przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Podczas sesji radni podjęli cztery przyjęte zwykłą większością głosów projekty uchwał przedstawione przez Annę Czech inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Pierwsza z nich  dotyczyła  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów uchylającego akt prawny przyjęty dnia 30 czerwca 2016 r., z późniejszymi zmianami.  Uchwała zmienia  zapisy w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które będą odbierane od mieszkańców gminy Brzozów raz w roku przed sezonem letnim. Wprowadza ponadto ograniczenia  ilościowe  na odbiór odpadów zielonych, popiołu i opon przez PSZOK w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po przekroczeniu których odpady będą odbierane za odpłatnością.

Kolejną uchwałą ujętą w pkt. 3 b porządku obrad była uchwała  podjęta przy dziewiętnastu głosach za, jednym wstrzymującym oraz jednym przeciw  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Niniejsza uchwała w szczególności zmienia zapisy dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej  w Brzozowie Nr XXIII/235/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., w zakresie korygowanym w/w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzozów.

Radni podjęli następnie, przy osiemnastu głosach za, dwóch przeciw oraz jednym wstrzymującym, uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi wykraczające poza zakres usług w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co  pozwoli zoptymalizować pod względem ekonomicznym funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Brzozów.

W ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę  w zakresie odbierania odpadów komunalnych uwzględniono usługi odbioru w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 100 zł (brutto)/m3, odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 zł (brutto)/m3, zużytych opon z samochodów osobowych – 8 zł (brutto)/szt.,  popiołu  – 0,70 zł (brutto)/kg  oraz odpadów zielonych – 0,50 zł (brutto)/kg.

Najwięcej czasu i uwagi oraz wnikliwej analizy radni poświęcili jednak podjętej przy czternastu głosach za, pięciu przeciw oraz dwóch wstrzymujących uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, która z dniem 1 października br., wynosić będzie 16,00 zł  miesięcznie od mieszkańca  w przypadku selektywnej oraz 32,00 zł od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Potrzeba uchwalenia w/w uchwały w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Brzozów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami wynika z przeprowadzonej analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w gminie.

Zdj.-1-9

źródło: serwis internetowy Gminy Brzozów / RavF

22-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: