REKLAMA

GMINA DYDNIA. Zawiadomienie o sesji 22.11.2021r.

GMINA DYDNIA. W poniedziałek, 22 listopada br. o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

dydnia_1

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  22 listopada 2021r. tj. poniedziałek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

    1.Otwarcie.
    2.Stwierdzenie quorum.
    3.Przedstawienie porządku obrad.
    4.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną przez przewodniczącą GKW w Dydni.
    5.Złożenie ślubowania przez radną.
    6.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.11.2021r.
    7.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
    8.Wystąpienie Posła na Sejm RP oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
    9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
    10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
    11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej „Kulówka” w Dydni”.
    12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzemienna”.
    13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
    14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
    15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie.
    16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni.
    17.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
    18.Wolne wnioski i zapytania.
    19.Zamknięcie obrad.

Serwis informacyjny Gminy Dydnia


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KRZYSZTOF BOSAK: “Tarcza Antyinflacyjna” Konfederacji

tvPolska19-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: