REKLAMA

GMINA DYDANIA. Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-24

Wójt Gminy Dydnia wydał zarządzenie z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024.

dydnia

                                                              Zarządzenie Nr  614/2021

                                                                Wójta Gminy Dydnia

                                                                z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024
 
Działając na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 22 marca 2019 r. poz.1826), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dydnia

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024.

§ 2

Określa się:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji 16.11.2021 rok.

2. Termin zakończenia konsultacji na dzień 26.11.2021 rok.

§ 3

Konsultacje określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia stanowiący Obwieszczenie Wójta Gminy Dydnia z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024, który podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy
w Dydni – w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

§ 4

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, w zakładce konsultacje społeczne.

§ 5

1. Z przebiegu konsultacji społecznych sporządza się protokół, który zawiera informacje:

1) Cel i przedmiot konsultacji,

2) Data przeprowadzenia konsultacji,

3) Zasięg terytorialny,

4) Miejsce przeprowadzenia konsultacji,

5) Określenie ogólnej liczby mieszkańców Gminy Dydnia, którzy uczestniczyli
w konsultacji, liczby osób popierających, przeciwnych oraz wstrzymujących się ,

6) Stwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia wniosku, będącego przedmiotem konsultacji,

7) Podpis wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Dydni.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacji.

3. Zbiorcze wyniki konsultacji podlegają publikacji poprzez ogłoszenie ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, stronie internetowej Gminy Dydnia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dydni.

§ 7

Nadzór nad realizacją zadań związanych z konsultacjami społecznymi sprawuje Wójt Gminy Dydnia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Serwis informacyjny Gminy Dydnia

 


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KRZYSZTOF BOSAK: “Tarcza Antyinflacyjna” Konfederacji

tvPolska

 

 

19-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)