REKLAMA

Czy mieszkańcy Grabownicy Starzeńskiej doczekają się oświetlenia drogi? (LIST)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Kazimierz Zajdel, radny rady miejskiej w Brzozowie złożył interpelację do Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczącą oświetlenia drogi w Grabownicy Starzeńskiej. Publikujemy interpelację oraz odpowiedź Józefa Rzepki.

Kazimierz Zajdel Grabownica
Radny Rady Miejskiej w Brzozowie

Pan mgr Józef Rzepka
Burmistrz Brzozowa
Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan mgr Edward Sabik
36-200 Brzozów

dotyczy: Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok w Grabownicy Starzeńskiej w/g dokumentacji 18 słupów

Wnoszę o wykonanie oświetlenia drogi wojewódzkiej w m. Grabownica Starzeńska w 3 etapach:

I etap – Fundusz Sołecki w 2016 r. w kwocie 28300 zł przeznaczyć na :
1. Wykonanie dokumentacji technicznej 12000 zł
2. Wykonanie instalacji i montaż 4 słupów 4x 4000 zł 16300 zł
II etap Fundusz Sołecki zatwierdzony na 2017r. nw kwocie 28300 zł. przeznaczyć na :
1. Wykonanie instalacji i montaż 7 słupów 7x 4000 zł 28000 zł
III etap Fundusz Sołecki na 2018 przeznaczyć na wykonanie instalacji i montaż 7 słupów będzie to 100% wykonania inwestycji

W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 03.10. 2016r.IGP.7011.15.32.2016.TK, uprzejmie informuję że nie zawiera ono niczego nowego co wskazywało by na uczciwe rozwiązanie problemu oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz- Sanok w miejscowości Grabownica Starzeńska. W tej sprawie zarzucam:

1. Celowe działania Urzędu Gminy i sołtysa Dominika Arendarczyk ,aby nie wykonać oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową na 2016r. poprzez :
a -przewlekłość w zleceniu wykonania dokumentacji jak też uzyskaniem pozwolenia na budowę omawianego oświetlenia
b -próbę przeznaczenia pozostałych środków finansowych na inne cele tłumacząc że inwestycji nie można wykonać w etapach a przeznaczyć środki finansowe w kwocie 16300zł na drogę nr 250 nie będącą drogą gminną.
2. Nie ogłaszano przetargu na wykonanie dokumentacji przez co koszt wykonania 12 tyś .zł jest wyższy od innych możliwych tańszych ofert
3. Ze względu na brak środków finansowych zadanie to powinno być wykonane w 3 etapach z Funduszu Sołeckiego na 2016, 2017 i 2018r.
4. Zgodnie ze statutem sołectwa Grabownica uchwała nr XVI / 195 /2000 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 kwietnia 2000r. rozdział VII par. 50 pkt.1 Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje RADA Miejska , natomiast par. 52 pkt. 2 Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – zwana dalej „ustawą Pzp” – Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego, a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i zagranicznym znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 32ust.4 ustawy Pzp, w myśl, którego jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach z, których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, iż zamawiający może z określonych względów / organizacyjnych, ekonomicznych, celościowych itp./ dokonać podziału jednego zamówienia na części , dla których to będzie prowadził odrębne postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej wartości zamówienia . Takie działanie zamawiającego nie narusza art. 32 ust.2 ustawy PZP.

Jak wcześniej zauważyłem przewlekłość ma duże znaczenie przy realizacji podjętej uchwały Funduszu Sołeckiego , którego wartość była znana tj. 28300 zł. Władze oraz osoby zatrudnione przez przynajmniej kilka lat w tej Gminie Brzozów oraz długoletni Burmistrzowie powinni zdać sobie sprawę z kosztów tej inwestycji i pokierować tak zadania aby wykonanie budżetu gminy nie było zagrożone. Powierzenie wykonania koncepcji jak też dokumentacji przez ponad pół roku tej samej firmie bez przetargu rodzi określone podejrzenia tym bardziej że koszt wykonania tej dokumentacji jest duży 12000 zł, gdzie dokumentacja na 38 słupów w gminie Nozdrzec kosztowała 8900 zł. Próbę zmiany Funduszu Sołeckiego na 2016 w wykonaniu sołtysa wsi Dominika Arendarczyk przeprowadzona w bezczelny sposób bez prawnego uzasadnienia z wielokrotnym naruszeniem prawa i przy milczącej akceptacji Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Brzozowa jesteśmy zmuszeni skierować skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Droga na ,którą chce się przeznaczyć pieniądze nr 250 służy małej liczbie ludności a głównie miała by podnieść wartość finansową wcześniej zakupionych tanich działek z zasobów Gminy Brzozów przez niektóre osoby. Koszt wykonania 1 słupa w/g opracowanej koncepcji to 4000 zł. Dlatego też domagamy się aby został wykonany w 2016 r. 1 etap oświetlenia / 4 słupy/. koszt 16300 zł. Do końca roku jest jeszcze prawie 3 miesiące. W/g społeczeństwa Grabownicy jak też moim rozrzutność finansowa władzy jest widoczna przy np. zatrudnianiu dodatkowym zastępców burmistrza,gdzie ich płace pozwoliły by na wykonanie tej inwestycji jak też brak realizacji przygotowanej koncepcji i uchwały mającej być podjętą na Sesji Rady Miasta w dniu 29-02-2016r. w wyniku ,której budżet Miasta pozyskał by duży kapitał /3x10000zł =30000 tyś . zł miesięcznie/. Uważanie społeczeństwa Grabownicy za przedszkolaków, którzy uwierzą w każde obietnice od wielu lat, już się skończyły. Wierzymy tylko w to co widzimy .Myślę że argumentów takich można tworzyć bardzo dużo. Natomiast naszym celem jest zgodne z prawem wykorzystanie możliwości bez przekrętów jakich oczekiwałby Św. Pamięci prof. Walerian Pańko oraz władze NIK, które brały udział w uroczystości w dniu 7 październik 2016 w Turzym Polu.

Wniosek o wykonanie tej inwestycji w etapach uważam za w pełni uzasadniony.

Kazimierz Zajdel

Odpowiedź Burmistrza

18-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)