REKLAMA

BRZOZÓW: Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania (VIDEO, FOTO)

|

BRZOZÓW: Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania (VIDEO, FOTO)

Zasadniczym tematem XXVI sesji zwyczajnej  odbytej w dniu 30 lipca br., było udzielenie Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019, za którymi opowiedziała się liczna grupa szesnastu  z obecnych dwudziestu radnych.

Rada Miejska w Brzozowie po zatwierdzeniu sprawozdania Burmistrza Brzozowa z wykonania budżetu gminy Brzozów oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym zaopiniowania wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019 oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa, jak również opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku ww. Komisji udzieliła Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało szesnastu radnych, przy trzech głosach przeciwnych oraz jednym wstrzymującym. Tym samym Burmistrz uzyskał aprobatę Rady Miejskiej dla podejmowanych działań i prowadzonej polityki finansowej gminy Brzozów.

Uchwalony przez Radę Miejską w Brzozowie budżet na rok 2019 uchwałą Nr IV/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. wyniósł, jak przybliżyła Skarbnik – Anna Konieczna po stronie dochodów 108 mln 856 tys. 464 zł, natomiast po stronie wydatków 107 mln 356 tys. 464 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 1 mln 500 tys. zł przeznaczona na sfinansowanie rozchodu budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Realizacja budżetu za rok 2019 po stronie dochodowej stanowiła kwotę 122 mln 699 tys. 85 zł i 89 gr, tj. 95,34% planu, natomiast po stronie wydatkowej 117 mln 724 tys. 36 zł i 28 gr – co wynosi 92,55% przyjętego planu.

Udzielenie burmistrzowi absolutorium poprzedziła debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brzozów za rok 2019 podanego do publicznej wiadomości w dniu 22 lipca br., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Brzozów zakończona udzieleniem Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania, za którym opowiedziało się szesnastu radnych. Raport przedstawiony i omówiony w imieniu Burmistrza Brzozowa przez Sekretarza Waldemara Ocha obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku ubiegłym, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i przyjętych uchwał organu stanowiącego.

W imieniu Burmistrza Brzozowa – Szymona Stapińskiego, który z ważnych przyczyn rodzinnych nie mógł uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej Sekretarz – Waldemar Och podziękował radnym za zaufanie wyrażone poprzez udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.

Podczas sesji Wysoka Rada podjęta także uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brzozów w drodze przetargu oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działki: Nr 590/2 położonej w Turzym Polu, Nr 2926 w Brzozowie, Nr 7492 znajdującej się w miejscowości Stara Wieś oraz Nr 1110 zlokalizowanej w Przysietnicy zaprezentowane przez Mariusza Owoca – Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury. Wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy Brzozów oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2020-2040, a także podjęto jednogłośnie wprowadzoną do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu gminy Brzozów pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego w związku z budową chodnika w miejscowości Górki, które przedstawiła Skarbnik Anna Konieczna.

Wysoka Rada kolejno jednogłośnie dokonała zmiany uchwały własnej z dnia 29 maja br., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Brzozów, która, jak podkreślił Bogdan Błaż – Kierownik brzozowskiego MOPS związana jest z usunięciem zapisu dotyczącego zwolnienia z tytułu opłat za pobyt w schronisku, a następnie zmiany/uchylenia Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Brzozowa „Brzozów – 8” obejmującego teren wysypiska odpadów komunalnych oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania miasta Brzozowa „Brzozów – 9”.

Kolejne przyjęte przez Wysoką Radę jednogłośnie uchwały dotyczyły Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie. Pierwsza z nich przedstawiona przez Wojciecha Kozubala – Zastępcę Kierownika SP ZOZ w Brzozowie związana była ze zmianą uchwały własnej z dnia 5 października 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, następne: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu za rok 2019. Wojciech Kozubal w związku z pytaniami ze strony radnych zwrócił uwagę na podjęte starania dotyczące przywrócenia lekarza do Punktu Lekarskiego w miejscowości Zmiennica. Nadmienił również, że aktualnie trwają prace nad modernizacją serwerowni, sieci teleinformatycznej i telefonicznej SP ZOZ, której niedoskonałości były w szczególności zauważalne podczas obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, podczas których pacjenci zmuszeni byli załatwiać sprawy w większości telefonicznie.

Radni zajęli również stanowisko w sprawie skargi na działalność sołtysa sołectwa Grabownica Starzeńska wniesionej dnia 23 czerwca br., oraz skargi na działalność Burmistrza Brzozowa, które Wysoka Rada po analizie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej uznała za bezzasadne. Projekty uchwał oraz szczegółowe uzasadnienia w tych sprawach przedstawił Adam Pomykała – Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

W ramach wolnych wniosków kończących obrady sesji absolutoryjnej skupiono się w szczególności na sprawach: remontu i oddania do użytku ulicy Piastowej oraz Parkowej i Polnej, stawek opłat za kanalizację, bezpieczeństwa na drogach z naciskiem na organizację ruchu na moście koło zabytkowego kościoła w Humniskach, harmonogramu działań związanych z oddaniem do użytku sal gimnastycznych w Zmiennicy oraz Turzym Polu, rozważenia możliwości zadawania pytań przez mieszkańców w formie elektronicznej w związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, remontów cząstkowych dróg gminnych z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól uprawnych i budowy chodników.

Radni poprzez odśpiewanie hymnu narodowego na wniosek radnego Krzysztofa Bednarczyka uczcili także pamięć bohaterów w związku z 76. rocznicą Powstania Warszawskiego oraz 100. rocznicą wojny polsko – bolszewickiej.

źródło Serwis internetowy Gminy Brzozów
video: red.

31-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)